Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΕΒΕ) σας παρέχει την ακόλουθη ενημέρωση για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και για τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων της επεξεργασίας, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, που τίθεται σε ισχύ από τις 25/5/2018. Τα μέλη της ΟΕΒΕ, καθώς και οι επισκέπτες/χρήστες του ιστοχώρου μας, οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους και της προϋποθέσεις προστασίας των προσωπικών τους πληροφοριών που αναφέρονται εδώ. Κάθε αλλαγή ως προς την πολιτική απορρήτου θα γνωστοποιείται στα μέλη της ΟΕΒΕ μέσω e-mail.

Υπεύθυνος επεξεργασίας:

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Ταχυδρομική Θυρίδα 50071, Τ.Κ.54013, τηλ. 2310 999556, e-mail: info@orthoebe.gr

Τι είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων:

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό:

Η ΟΕΒΕ, στα πλαίσια λειτουργίας της και για τις ανάγκες επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ της ΟΕΒΕ και των μελών της, σας ενημερώνει ότι έχει συλλέξει και τηρεί ορισμένα προσωπικά δεδομένα των μελών της, όπως ενδεικτικά όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, στοιχεία επικοινωνίας, επαγγελματική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. Η συλλογή και επεξεργασία των πιο πάνω προσωπικών δεδομένων γίνεται με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση και επικοινωνία μεταξύ της ΟΕΒΕ και των μελών της, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, δελτίων τύπου, νέων, ανακοινώσεων, και για ενημέρωση σχετικά με τη δράση της ΟΕΒΕ, καθώς και για τη διενέργεια μελλοντικών επιστημονικών εκδηλώσεων που ενδιαφέρουν τα μέλη. Επιπλέον, κατά τη χρήση του ιστοχώρου μας, συλλέγονται cookies, στην επεξεργασία των οποίων έχετε συγκατατεθεί.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων:

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας είτε κατά την εγγραφή σας στην ΟΕΒΕ είτε κατά την ανανέωση της συνδρομής σας είτε κατά την επίσκεψη στον ιστοχώρο μας και μπορεί να γίνει είτε γραπτώς είτε με αποστολή e-mail.

Αποδέκτες των δεδομένων:

Τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από την ΟΕΒΕ σε καμία περίπτωση δε χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό και δεν παρέχονται ή διαβιβάζονται με οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτους αποδέκτες.

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και διατηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που το υποκείμενο διατηρεί την ιδιότητα του μέλους της ΟΕΒΕ. Μετά την παρέλευση 2 ετών (ή 1 έτους ή και αμέσως) από την απώλεια της ιδιότητας του μέλους της ΟΕΒΕ, τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται αυτόματα.

Ασφάλεια δεδομένων:

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών.

Τα δικαιώματά σας:

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα:

α) δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία,

β) δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή το δικαίωμα αν απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

γ) δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν,

δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους,

ε) δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και

στ) δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΟΕΒΕ, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλ. διεύθυνση e-mail: info@orthoebe.gr

Δικαίωμα καταγγελίας:

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr.

 

        Πολιτική Χρήσης Cookies

 

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιπλέον των όσων αναφέρουμε στην παρούσα σελίδα, η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των Χρηστών του Ιστοτόπου, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε Χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του Χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του Ιστότοπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Δύο τύποι cookies χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον Ιστότοπο: (α) cookies «περιήγησης» – αυτά είναι παροδικά cookies που παραμένουν στο φάκελο των cookies στον  browser σας για όσο χρόνο ο Χρήστης είναι συνδεδεμένος με τον Ιστότοπο και (β) «επίμονα» cookies – αυτά παραμένουν στο φάκελο cookies του browser που χρησιμοποιεί ο Χρήστης για πολύ περισσότερο (αν και το για πόσο χρόνο εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου cookie). Tα cookies περιήγησης χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την πλοήγηση του Χρήστη στον Ιστότοπο και για να συλλέξουν συγκεντρωτικές στατιστικές πληροφορίες. Αυτές οι συγκεντρωτικές στατιστικές πληροφορίες χρησιμοποιούνται για σκοπούς εσωτερικής χρήσης μόνο από την ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ και δεν θα παρασχεθούν σε τρίτους. Τα επίμονα cookies χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο για να αποθηκεύουν πληροφορίες στον υπολογιστή του Χρήστη για διάφορους σκοπούς, ενδεικτικά για την ανάκτηση συγκεκριμένων πληροφοριών, που έχει ο Χρήστης παράσχει παλαιότερα (π.χ. λεπτομέρειες κωδικών), για τον καθορισμό των περιοχών του Ιστοτόπου που βρίσκουν οι Χρήστες πιο ενδιαφέρουσες και τη διαμόρφωση του Ιστοτόπου σύμφωνα με τις προτιμήσεις του Χρήστη. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον,το πληροφοριακό σύστημα  του Ιστότοπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο Χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του Ιστότοπου .Ο Χρήστης του Ιστότοπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο Χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Ο υπολογιστής του κάθε Χρήστη λαμβάνει μία διεύθυνση IP  κάθε φορά που αυτός έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Μέσω αυτής, ο υπολογιστής του Χρήστη μπορεί να λαμβάνει και να αποστέλλει δεδομένα. Γενικά, κάθε φορά που ο Χρήστης συνδέεται στο Διαδίκτυο, η ΙΡ διεύθυνση του Χρήστη αλλάζει. Όμως, υπό κάποιες συνθήκες (π.χ. με κάποιες συνδέσεις broadband) η ΙΡ διεύθυνση του Χρήστη καθίσταται σταθερή. Μία σταθερή διεύθυνση ΙΡ μπορεί να συσχετισθεί με το συγκεκριμένο υπολογιστή Χρήστη και συνεπώς μπορεί να οδηγεί σε προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη. Οι πληροφορίες Web log είναι μη προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από τον υπολογιστή που φιλοξενεί τον ιστότοπο κάθε φορά που τον επισκέπτεται κάποιος Χρήστης. Παραδείγματα του τύπου των πληροφοριών που μπορεί να συλλέγονται με τη χρήση της ΙΡ διεύθυνσης ή / και των web log πληροφοριών περιλαμβάνουν λεπτομέρειες της ημερομηνίας και της ώρας επίσκεψης στον ιστότοπο και τον τύπο του browser και του λειτουργικού συστήματος υπολογιστή, που χρησιμοποιήθηκε. Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί της, χρησιμοποιούνε την ΙΡ διεύθυνσή του Χρήστη ή και τις web log πληροφορίες για να συλλέξουν και αναφέρουν συγκεντρωτικές πληροφορίες για το πώς γίνεται χρήση του Ιστοτόπου και για το πώς ο Ιστότοπος μπορεί να βελτιωθεί.

Τα Cookies είναι της υπηρεσίας Google Analytics. Όλες οι πληροφορίες που τα cookies της Google Analytics (_ga, _gat, _gid) συλλέγουν αποστέλλονται ανωνυμοποιημένες σεβόμενοι όμως τις ρυθμίσεις του λογισμικού σας περιήγησης περί απορρήτου («Να μην γίνεται εντοπισμός»). Χρησιμοποιούνται μόνο για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας, το περιεχόμενο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας.

 

Cookies που χρησιμοποιούμε εμείς στον Iστότοπο orthoebe.gr

 

Ονομασία Cookie Domain Περιγραφή
Session Cookie .orthoebe.gr Απαιτείται για ταυτοποίηση, παρακολούθηση προτιμήσεων και για άλλες απαραίτητες λειτουργίες για προσωποποίηση της εμπειρίας σας στον ιστότοπο αυτό. Το όνομα του cookie παράγεται τυχαία.
_ga .gstatic.com Καταχωρεί ένα μοναδικό ID που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων από το Google Analytics για το πως ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.
_gid .gstatic.com Καταχωρεί ένα μοναδικό ID που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων από το Google Analytics για το πως ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.
1P_JAR .gstatic.com Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων για το πως ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Πρόκειται για ανώνυμα δεδομένα, όπως ο αριθμός των χρηστών, την προέλευση των χρηστών και το ποιές σελίδες επισκέφθηκαν.
CONSENT .gstatic.com Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων για το πως ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Πρόκειται για ανώνυμα δεδομένα, όπως ο αριθμός των χρηστών, την προέλευση των χρηστών και το ποιές σελίδες επισκέφθηκαν.
NID .gstatic.com Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων για το πως ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Πρόκειται για ανώνυμα δεδομένα, όπως ο αριθμός των χρηστών, την προέλευση των χρηστών και το ποιές σελίδες επισκέφθηκαν.
TOP